Vedtægter for Dameklubben Næstved Golfklub
Dameklubben Næstved Golfklub, som blev stiftet ved generalforsamling den 29. marts 2005, er en afdeling under Næstved Golfklub

 
§ 1. Klubbens navn
Klubbens navn er - Dameklubben Næstved Golfklub.
Klubbens hjemsted er Næstved Golfklub, Næstved Golfbane, Karrebækvej 461, 4700 Næstved
 
§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at skabe gode muligheder for dameklubbens medlemmer til at spille golf og til at skabe er godt fællesskab i klubben.
 
§ 3. Medlemskreds
Som medlem kan optages alle damer, der er medlem af Næstved Golfklub
 
§ 4. Kontingent
Kontingent, der opkræves en gang årligt ved sæsonstart, skal godkendes af generalforsamlingen.
 
§ 5. Ordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
 
Der skal indkaldes til generalforsamlingen ved opslag på Dameklubben Næstved Golfklubs opslagstavle og ved e-mail til medlemmerne -
evt. ved brev pr. post med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Revideret regnskab fremlægges ved generalforsamlingen.
 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Godkendelse af kontingentets størrelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand (lige år) / kasserer (ulige år) jf. § 7
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år) / 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) jf. § 7
9. Valg af suppleanter jf. § 7
10. Valg af revisor jf. § 7
11. Eventuelt
 
Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og den skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget henvendelse herom fra
medlemmerne.
 
Indkaldelse skal ske skriftligt senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.
 
§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
2 Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen
1 Revisor vælges for et år ad gangen
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
 
§ 8. Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
 
§ 9. Klubbens opløsning
Opløsning af Dameklubben Næstved Golfklub kan kun finde sted, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
 
Ved opløsning tilfalder klubbens eventuelle aktiver Næstved Golfklub.
 
§ 10. Hæftelse
Dameklubben Næstved Golfklubs bestyrelse hæfter ikke personligt for eventuelle forpligtelser der påhviler klubben.
 
§ 11 Vedtægtens godkendelse
Vedtægter for Dameklubben Næstved Golfklub og ændringer hertil skal godkendes med almindeligt flertal blandt de fremmødte i 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
 
Således godkendt ved den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2008 og den ekstraordinære generalforsamling den 18.
november 2008.
Ruth Johansen / Karin Kristensen
Formand Bestyrelsesmedlem